5.6 ယွမ်ဆူး! အရွယ်အစား, 8000 အပိုင်းပိုင်း

¥11.20