4.2 ယွမ်တစ် ဦး ဒုတိယသတ်, အမြင့်ဆုံးဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် (Amoy Shang) Chiffon Shang, CHIFTON STRATE, 4.2 ယွမ်, 4.2 ယွမ်ဒုတိယသတ်ခြင်း, !

¥8.40