300 အပိုင်းပိုင်းအမြင့်အရည်အသွေးသေးငယ်တဲ့ဝတ်စုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း 25 လား။