22 နွေရာသီအသစ် Bevel ချည်အချင်းဝက်, 2000 အပိုင်း 9.9 ရှင်းရှင်းလင်းလင်း