1500 ကြီးမားသောနှင့်အလတ်စားကလေးငယ်များအ 0 တ်အထည်လေးရာသီ, နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီသည် 100 ကျော်သည်