•အသားတင်အနီရောင်ပေါက်ကွဲနိုင်သောအမျိုးသမီးအေးမြသောအမျိုးသမီးအေးမြသောဆွဲခြင်း