အသစ်အဆန်းအသစ်သောကြော်သည့်လမ်းပေါ်တွင်ကြော်ငြာကားလာကော်လာအစာအာဟာရ 29 ခု,