အမှတ်တံဆိပ်ဖြတ်တောက်ထားသောတံဆိပ်တိုလက်တိုတီရှပ်အင်္ကျီ, 95 ဆွဲ bracket tracket tracket tracket tracket tracket tracket, အရွယ်အစား: အရွယ်အစား: အရွယ်အစား: 70 75 80 ကျော်ရှင်းလင်းရေးအပိုင်းပိုင်း

¥14.00