အမျိုးသားများ၏ 0 င် 0 င်တော်များကုတ်အင်္ကျီ 4.5 အထူးကုသမှု 4.5 ရာနှုန်းကိုဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်။