အမျိုးသားများ၏နှစ်ဖက်သတ် Cashmere ကုတ်အင်္ကျီ, chialy, chialy ။