အမျိုးသားများသည်အားကစားလက်တိုအင်္ကျီလက်, စုစုပေါင်းအစု 50,000 အမိန့်