အမျိုးသားဒိန်းမှ Hanfu စီးရီး! TMALL Flothship စတိုးဆိုင်များသည်ကောင်းမွန်သောစတိုးဆိုင်များကိုအစု 1000 ခန့်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။

¥49.60