အမျိုးသမီးလက်သုတ်ပုဝါအားအမျိုးသမီးများချည်ပုဂံအထည်, သုတ်ပဝါပန်းသုတ်ပုဝါရုပ်ပ်,