အမျိုးသမီးများလူ ဦး ရေသည်တိုတိုတိုတိုတို, လှပသောကုန်ပစ္စည်းများ, သူဌေးမရှိ,