အထွေထွေအဖြူရောင်ဖိနပ် 15000 နှစ်ဆ 35-45 ကိုက် 1000 နှစ်ဆအသုတ်ရှင်းလင်းရေးအထူးကမ်းလှမ်းမှု