အထွေထွေတီရှပ်အင်္ကျီ, Bit Number Shipping, လိုအပ်သည့်ပိုင်ရှင်အား V: 13113292820 ကိုထည့်သွင်းထားသည်။