အစိုင်အခဲသစ်သားကြမ်းပြင်ကုတ်အင်္ကျီ Cap, 100 ရောနှောသုတ်