သူငယ်တန်းစာအုပ်, စုစုပေါင်း 3000 ကျော်ရှင်းလင်းရေးအချက်များ!