လေးရာသီကလေးများ၏အဝတ်အစား 300 အပိုင်းအစများလက်ဝဲနှင့်ညာဘက်အနည်းငယ်နံပါတ်ရှင်းလင်းရေး