ရှင်းလင်းရေးစျေးနှုန်း? နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း 4000 အပိုင်းပိုင်း, အမျိုးသမီး (တစ် ဦး ချင်းစီ, အနည်းငယ်, အနည်းငယ်သော, တစ်ဒါဇင်ကျော်တစ်ရက်ကျော်) တံခါးကိုမြင်နိုင်နိုင်ပါတယ်