ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသုတ်, ယွမ် 100,000 ယွမ် 100,000 ၏တစ် ဦး တည်း, ဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း, သီးသန့်ချက်တင် 13463503935