ရိုးရှင်းသောဖက်ရှင်ရှပ်အင်္ကျီ, ကုန်ပစ္စည်းများ Plus Micro / 135224543466