ရာသီဥတုသစ်ကို Goddess New Goddess New Goddess New Super Fairy Chiffon) နွေရာသီ 22 နွေရာသီတွင်စူပါချာ။