မိုးသည်းထန်စွာစက်မှုလုပ်ငန်းလက်သည်းစိန်စိန်စိန်လက်တိုတီရှပ်, အသုတ်မှ 200 အပိုင်းပိုင်း,