မစ္စနွေ ဦး, မစ္စနွေ ဦး, 3,000, စုစုပေါင်း 3000, လုပ်နိုင်ပါတယ်