ဘရာစီယာတွင် 100 ကျော်ထုပ်ပိုးရှိသည် 100 ကျော်ရှိသည်