နောက်ဆုံး 2000,7 ယွမ်, 3.7 ယွမ်တစ်မျိုးရှင်းလင်းခြင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်စတီရီယိုပုံနှိပ်ခြင်း, စာရွက်ကဒ်အားလုံးလွတ်လပ်သောထုပ်ပိုးမှု

¥74.00