ဒီရေ Chart သိုးစု, ပန်းထိုးခြင်း, အပြည့်အ 0 ခန္ဓာကိုယ် Diamond Served T-Full Diamond Served T-Shapet, Mixed, Super Color Style ပုံစံ 200 အပိုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။

¥24.00