ဒီရေကုန်အမှတ်တံဆိပ်လက်တိုတိုတိုတိုတိုတိုသည်အထူးကုသမှု 10,000 ကျော်သည်အထူးကုသမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, အသုတ်မှအသုတ်မှအပိုင်း 100, , သီးသန့် chat နိုင်ပါတယ်