တစ်ခုတည်း monochrome လွတ်လပ်သောအထုပ် 20,000, 0.6 ရှင်းလင်း

¥1.20