စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုအမျိုးသမီးစီးဖိနပ် 35-40 ကိုက်! 5000 ကျော်အားလုံးအတွက်! အနီရောင် 1200 အားလုံးအတွက်! Lanzi 4000 အားလုံးအတွက်! လမ်းအကြောင်းပြောဆိုပါ