စတိုးဆိုင် 1000 သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကလေးများသည် 7.9 ယွမ်ရှိသည်

¥15.80