ကြီးမားသောပေါက်ကွဲသောဝါဂွမ်းကုတ်အင်္ကျီ 1500 XL သည် Catties Size Size Size Size Size Size Size Size Size Size MATESS စာရင်းတွင်စာရင်းပြုစုထားသည်။