ကိုရီးယားအမျိုးသမီး Slim-Short-Short-Slabled 0 တ်စုံ, အနှစ် 200 ကျော်, အရောင်နှစ်မျိုးကျော်