ကလေးများအဝတ် 300 ဘယ်ဘက်နှင့်မှန်ကန်သောဂဏန်းများရှင်းလင်းရေး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်