ကလေးများအဝတ် 300 ကျန်ရှိသည့်အပိုင်း 300 နှင့်ညာဘက်အနည်းငယ်နံပါတ်ရှင်းလင်းရေး